Menu Zamknij

Polityka społeczna i edukacyjna w kontekście współczesnych wyzwań

Polityka społeczna i edukacyjna w kontekście współczesnych wyzwań

pod redakcją
Katarzyny Głąbickiej-Auleytner i Mirosława Grewińskiego

ISBN 978-83-67033-73-2

e-ISBN 978-83-67033-74-9

Liczba stron: 400
Format: B5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2023

Cena: 119,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

W 2019 roku przypadała 50-ta rocznica rozpoczęcia pracy zawodowej prof. dr. hab. Juliana Auleytnera, który w 1993 roku założył Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Uczelnia ta, od kilku lat funkcjonująca pod nazwą Uczelnia Korczaka, obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności i z tej okazji pracownicy i współpracownicy pierwszego Rektora WSP TWP podjęli się przygotowania pamiątkowego tomu dla Jubilata.

Profesor Julian Auleytner jako wieloletni rektor Uczelni kierował jej rozwojem, łącząc zarządzanie organizacją z realizacją wielu projektów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w obszarze polityki społecznej i edukacji. Przez dekady swojej aktywności naukowej stał się niekwestionowanym autorytetem w obszarze teorii i praktyki polityki społecznej, szczególnie w kontekście analizy historycznej i procesowej na potrzeby kreowania ładu społecznego na przyszłość. Jego liczne podręczniki z zakresu polityki społecznej systematyzowały skomplikowany obszar zagadnień społecznych próbując ujarzmiać istniejący chaos socjalny. Jego liczne wystąpienia na konferencjach w Polsce i za granicą popularyzowały naukę o polityce społecznej. Środowisko naukowe
polityków społecznych doceniając wkład Profesora w rozwój polityki społecznej trzykrotnie powierzało mu kierowanie Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także wybierając go na członka Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN. Profesor kierował polskim odziałem Klubu Rzymskiego przy PTE oraz w latach 90. XX w. był prezesem Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej. Jako autor ponad 300 publikacji naukowych oraz licznych referatów i odczytów Profesor wniósł istotną wartość dodaną do współczesnej wiedzy o polityce społecznej tworząc swoistą szkołę myślenia o polityce społecznej i kształtując młodsze pokolenie następców. Z uwagi na powyższe, przygotowania pamiątkowych artykułów podjęli się byli oraz obecni pracownicy Uczelni oraz innych ośrodków naukowych z kraju, z którymi prof. Auleytner współpracował w okresie swojej pracy naukowej (Warszawa, Kraków, Katowice, Radom, Toruń, Wrocław).
Na niniejszą publikację składają się teksty przygotowane w trzech obszarach badawczych. W pierwszej części monografii zostały zebrane artykuły podejmujące wszechstronne zagadnienia związane z polityką społeczną, od kwestii uniwersalnych zaczynając, a na przykładach rozwiązywania lokalnych problemów społecznych kończąc.
Druga część publikacji stanowi zbiór artykułów poświęconych rożnym aspektom polityki edukacyjnej, wśród których znajdują się zarówno teksty refleksyjne, jak i poruszające konkretne problemy pedagogiczne.
W trzeciej części zostały zamieszczone artykuły poruszające ważne, współczesne zagadnienia społeczne, od aspektów aksjologicznych po kwestie technologiczne, innowacyjne, a na sztucznej inteligencji kończąc.
W przysłanych referatach często pojawiają się odwołania do dorobku i twórczości naukowej Profesora Juliana Auleytnera oraz Jego wpływu na kształt współczesnych rozwiązań w polskiej polityce społecznej.
Mamy nadzieję, że wydanie pamiątkowej książki z okazji 50-lecia pracy zawodowej będzie zaczynem i inspiracją dla Jubilata do dalszej aktywności naukowej i dydaktycznej oraz nieustającym zaangażowaniem w dalszy rozwój Uczelni.

spis treści >>