Menu Zamknij

Psychologiczno-społeczne kompetencje menedżerskie – pomiar i formy doskonalenia

Psychologiczno-społeczne kompetencje menedżerskie – pomiar i formy doskonalenia

Marzena Staszkiewicz

 

e-ISBN 978-83-67033-32-9

Liczba stron: 280
Format: B5
Rok wydania: 2021

 

Nowoczesna, dynamiczna i charakteryzująca się ogromnym tempem zmian gospodarka wymaga od menedżera ciągłego doskonalenia kompetencji. Skutecznemu menedżerowi coraz częściej nie wystarczają już jedynie standardowe kompetencje kierownicze, jak umiejętności techniczne, koncepcyjne czy analityczne Także tworzenie w organizacjach zespołów zadaniowych, które są powoływane jedynie do realizacji konkretnego projektu, powoduje, że rola tradycyjnych narzędzi zarządzania, jak regulaminy czy formalne procedury zmniejsza się.

W związku z szybkim tempem zmian i złożonością problemów, z jakimi muszą zmierzyć się nie tylko menedżerowie, zwraca się uwagę na szczególne znaczenie tych kompetencji, które determinują skuteczne działanie w różnych kontekstach zawodowych oraz pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału kwalifikacyjnego i doświadczenia zawodowego. Kompetencje te określa się mianem kompetencji transferowalnych, generycznych. Charakterystyczną cechą tych kompetencji jest ich transferowalność, czyli możliwość „przeniesienia” i zastosowania w innych/nowych sytuacjach zawodowych lub osobistych. Wśród kompetencji transferowalnych coraz częściej wskazuje się na grupę kompetencji psychologiczno-społecznych, które z jednej strony umożliwiają realizację założonych celów w relacjach z innymi ludźmi, z drugiej zaś wiążą się predyspozycjami związanymi z efektywnością osobistą. Wyniki wielu badań wskazują, że wśród najbardziej pożądanych kompetencji decydujących o skuteczności menedżerów znajdują się komunikatywność, umiejętność budowania relacji, stymulowanie rozwoju innych, umiejętność perswazji i wpływania na innych, radzenie sobie ze stresem, asertywność i wiarę we własne możliwości.

Uzasadnieniem konieczności podjęcia opisanych w monografii badań dotyczących znaczenia kompetencji psychologiczno-społecznych w pracy menedżerów jest przede wszystkim aktualność tej problematyki, wyznaczana nowymi wyzwaniami wobec menedżerów w kontekście postępującego procesu globalizacji, gospodarki opartej na wiedzy, wraz jej usieciowieniem i transformacją w kierunku czwartej rewolucji przemysłowej tzw. „Przemysłu 4.0”.

Prezentowana publikacja powstała na bazie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Rola kompetencji psychologiczno-społecznych w pracy menedżera – pomiar i formy doskonalenia”. Autorka ma nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do wzrostu świadomości menedżerów, jak i osób odpowiedzialnych za procesy ich kształcenia, również w kontekście szkolnictwa wyższego, co do wagi kompetencji psychologiczno-społecznych dla sprawowania funkcji kierowniczych w organizacji. Rozważania zawarte w monografii dotyczą również możliwości oceny i rozwijania kompetencji psychologiczno-społecznych, opracowania metody ich diagnozowania oraz rekomendacji dla ich doskonalenia, co może być użyteczne dla praktyki zarządzania oraz metodologii badań naukowych.

 

 

Do pobrania>>